Запорожское обласное управление лесного и охотничьего хозяйства
   
надіслати листа   мапа сайту
 
пошук по сайту 
Про управління
 
Структура управління
 
Звернення громадян
 
Новини
 
Лісогосподарська діяльність
 
Ліси області
 
Адміністративні послуги
 
Фінансово-економічні результати
 
Запобігання та протидія корупції
 
Прийом громадян
 
Фотоальбом
 
Контакти
 

Надання адміністративних послуг мисливцямFacebook

 
Новини::Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі
 
 
 
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

16.05.2017

         1. Копія паспорта громадянина України.

         2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі

         3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки про результати проходження такої перевірки (у разі наявності).

         4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

         5. Заповнена особова картка встановленого зразка).

         6. Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

 

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

____ ___________ 20__ р.                                                       __________             (підпис)

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Додаток 2
до Порядку

 

Конкурсній комісії __________________
                                                (найменування)

___________________________________
 

___________________________________
 

___________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата в Р. в.)
 

який (яка) проживає за адресою: _______
 

___________________________________,
 

номер телефону _________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
________________________________________________________________________________

з метою ________________________________________________________________________.

                                            (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

 

Додаток: резюме в довільній формі.

 

 

“___” __________ 20___ р.                                                                              __________

                                                                                                                                      підпис

 

 

 

ОСОБОВА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
05.08.2016  №156

 

 

 

Місце для фотокартки

 

______________________________________________________________________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

 

Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) _____________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ________________________

 

ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ № _____

 

1. Прізвище _____________________________           

Ім’я ____________________________________           ________________________________________                     По батькові _____________________________

 7. Сімейний стан та склад сім’ї______________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

2. Дата народження _______________________  
                                              (число, місяць, рік)

3. Місце народження ______________________             ________________________________________                                

4. Громадянство__________________________

 

5. Адреса фактичного місця проживання______________________________

_________________________________________

6. Адреса місця реєстрації___________________

 ________________________________________________________

_________________________________________________________     

8. Паспорт: серія ______, № ________________

 

ким виданий _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

дата видачі_________________________________

 

 

 

9. Володіння іноземними мовами (якими) ________

____________________________________________                                                                                  

 

 10. Контактний № телефону __________________

 

11. Освіта _______________________________     

 

 

Найменування навчального закладу

Рік вступу

Рік закінчення

Спеціальність

Кваліфікація

№ та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

12. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

№ та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Наукові праці та винаходи _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

14. Відомості про військовий облік

 

Група обліку ______________________________

Придатність до військової служби _______________

Категорія обліку ___________________________

_____________________________________________

Склад ____________________________________

Військове звання __________________________

Найменування військкомату за місцем проживання

_____________________________________________

Військово-облікова спеціальність_____________

__________________________________________

Найменування військкомату за місцем реєстрації

_____________________________________________

Перебуваня на спеціальному обліку № ________

 

 

15. Додаткові відомості

15.1. Про наявність пільг ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.2. Не є громадянином іншої держави ___________________________________________________

 

15.3. Депутат ради _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців ______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                       (ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись)

 

15.5. З Привилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а) _____________________

 

15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення_____________     ________________

17. Реквізити акта про призначення на посаду_________________________________________________

18. Дата і місце (найменування державного органу) складення Присяги державного службовця _______

________________________________________________________________________________________

19. Загальний стаж роботи (на дату призначення на посаду) _____(роки) _____ (місяці)_____(дні)

20. Стаж державної служби (на дату призначення на посаду) _____ (роки)_____ (місяці)_____(дні)

21. Ранг державного службовця (на дату призначення на посаду) __________

22. Проходження державної служби 

Дата

Назва посади

 

Категорія, ранг

Процедура зайняття посади

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Найменування навчального закладу (установи, організації), у тому числі за кордоном

Термін навчання

Програма чи тематика професійного навчання, стажування

№ та дата видачі диплома, посвідчення тощо

початок

закінчен-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Службові відрядження (за кордон)

Місце відрядження

Строк відрядження

Підстава

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Відомості про оцінювання результатів службової діяльності

Дата проведення оцінювання

Результат              (негативна, позитивна або відмінна оцінка)

Пропозиції, рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Заохочення 

Вид заохочення

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Дисциплінарна відповідальність

Вид дисциплінарного проступку

Вид дисциплінарного стягнення

Підстава

Дата накладення дисциплінарного стягнення

Дата зняття дисциплінарного стягнення

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Дата та підстава звільнення з посади державної служби

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав(ла) ____ _____________ 20___ р.

Підпис власника трудової книжки __________________

Працівник служби управління персоналом   ___________   ______________________________

                                                                                                                                (підпис)                                                      (П.І.Б.)

30. Автобіографія

Прізвище _____________________ ім’я _________________ по батькові ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________                                             _______________                _________________________

           (дата)                                                                   (підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 

 

31. Виконувана робота з початку трудової діяльності

Число, місяць, рік

Посада

 із зазначенням найменування підприємства, установи, організації

Призначен-ня на посаду

звільнення з посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)», пункти 1 – 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.